[ Raport Global Wellness Institiute. Czy wellness ma przełożenie na realne korzyści dla gospodarek? ]

Raport Global Wellness Institiute to pierwsze w historii badanie, które podejmuje tematykę wellness w kontekście ekonomicznym. Przeprowadzona analiza ilościowa pokazuje korelację między wydatkami na ten sektor, szczęściem a wynikami zdrowotnymi. I to w skali globalnej. Czemu spójna polityka wellness jest kluczowa dla gospodarek na całym świecie? 

Czym jest polityka wellness? 

Autorzy raportu jako pierwsi na świecie zdefiniowali samo pojęcie polityki wellness. Według GWI jest to szereg działań, podejmowanych w celu zachęcania do zdrowych nawyków i stylów życia. To również tworzenie środowiska wspierającego dobre samopoczucie. 

Ramy tej polityki są wyznaczane przez szczegółowe obszary, wspierające cele. Oto niektóre z nich. 

Wybrane kluczowe obszary 

 • Zdrowe odżywianie
  Rozszerzanie dostępu do zrównoważonej diety i zachęcanie wszystkich do podejmowania zdrowych wyborów żywieniowych.
 • Aktywność fizyczna
  Wspieranie osób w każdym wieku poprzez promowanie ruchu. 
 • Dobre samopoczucie psychiczne
  Poprawa na rzecz jednostki i społeczności, szczególnie w zakresie stresu i samotności.
 • Wellness w budownictwie
  Tworzenie obszarów, które wspierają wszystkie wymiary wellness i zachęcają do podejmowania zdrowego stylu życia.
 • Wellness w pracy
  Umożliwienie każdej osobie podejmowanie zatrudnienia w takim miejscu, które korzystnie wpływa na jej samopoczucie.  

Przykładowe działania, jakie mogą podjąć instytucje, firmy, grupy obywateli 

 • Inwestowanie w dobrze utrzymane przestrzenie publiczne, parki i sztukę. Pomoże to zwiększyć zaangażowanie i zaufanie obywatelskie. 
 • Planowanie obszarów zdatnych do pieszych przechadzek. Zgodnie z obserwacjami, tereny, na których można chodzić po ulicach, sprzyjają zdrowiu oraz przynoszą korzyści środowiskowe, takie jak zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. 
 • Wybieranie nieprzetworzonej żywności. Takie praktyki, w długofalowej perspektywie, zmniejszają występowanie chorób cywilizacyjnych i odciążają system opieki zdrowotnej.

Co daje dobrze prowadzona polityka wellness? 

Liczne badania wykazały powiązania pomiędzy inwestycjami w zakresie wellness a efektami dobrobytu. Na przykład analiza statystyczna przeprowadzona przez GWI wykazała silną pozytywną korelację pomiędzy wydatkami na wellness, subiektywnym samopoczuciem i zdrowiem. 

Liczby, które dają do myślenia 

 • 4-14 dolarów
  Oczekiwany zwrot z inwestycji za każdy 1 dolar zainwestowany w zdrowie publiczne, prewencję, profilaktykę itd.
 • 97 milionów
  Tyle przedwcześnie umierających ludzi dałoby się uratować między innymi dzięki zapobieganiu rozwojowi chorób zakaźnych w krajach o niskim lub średnim dochodzie.
 • 67,5 mld dolarów rocznie
  Takie obciążenie finansowe dla systemu powoduje niska aktywność fizyczna społeczeństw.
 • 7,8 biliona dolarów rocznie
  Koszty ponoszone z tytułu tego, że pracownik jest niezadowolony ze swojego miejsca pracy i czuje się w nim źle.

Wnioski z raportu mogą napawać optymizmem 

Wykorzystanie wellness jako “drogowskazu” w tworzeniu polityki doprowadzi do poprawy wyników dotyczących dobrobytu we wszystkich krajach, szczególnie tych o niskim i średnim PKB. 

Raport jednoznacznie pokazuje, że można zmienić bardzo dużo. Chodzi nie tylko o oszczędności w skali roku, ale przede wszystkim o większy poziom szczęścia i zdrowia wśród społeczeństw. Kluczem do sukcesu jest jednak przemyślana, a przede wszystkim dobrze wdrożona strategia. 

→ Z całością raportu można się zapoznać TUTAJ